Vedtægter

VEDTÆGTER For IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

§ 1

Stk. 1

Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2

Stk. 1

Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles interesser i foreningen.

Stk. 2

Foreningen har håndboldspillet som hovedformål, men kan optage og påbegynde andre idrætsgrene efter den til enhver tid siddende bestyrelses skøn.

§ 3

stk. 1

Foreningen er efter bestyrelses skøn medlem af relevante specialforbund og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4

Stk. 1

Optagelse af medlemmer kan til enhver tid ske efter bestyrelsens skøn. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 2

Foreningens dragt er hvid trøje og blå shorts.

§ 5

Stk. 1

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, og det betales halvårligt forud. Medlemskabet er gældende i mindst 3 måneder, og medlemmerne registreres i foreningen.

Stk. 2

Kontingentet for passive betales i januar kvartal og er gældende for 1 år ad gangen.

§ 6

Stk. 1

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, skal skriftlig meddelelse sendes til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2

Efter 3 måneders restance bortfalder medlemsrettighederne, og såfremt forholdet ikke er rettet 8 dage efter skriftligt påkrav, kan medlemmet ekskluderes og ikke optages igen, før gælden er betalt.

Stk. 3

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dettes opførsel måtte give anledning dertil. En sådan eksklusion kan af det pågældende medlem indankes for den førstkommende generalforsamling. VEDTÆGTER For IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921
§ 7

Stk. 1

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned. Indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på Stjernens hjemmeside og opslag i Skt. Jørgens Hallen

Stk. 3

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stk. 4

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forældre til medlemmer under 16 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen med én stemme pr. barn, der er medlem af foreningen.

§ 8

Stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold og beretninger fra ungdomsafdelingen, tennisudvalget og badmintonudvalget fremlægges.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand (ulige år)

6. Valg af kasserer (lige år)

7. Valg af repræsentant for håndboldungdomsudvalget til bestyrelsen (lige år)

8. Valg af den øvrige bestyrelses medlemmer (2 medlemmer lige år/ 3 medlemmer ulige år)

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

11. Valg af udvalgsmedlemmer:

• Ungdomsudvalget for håndbold (2 medlemmer lige år / 3 medlemmer ulige år)

• Formand for badmintonudvalget (lige år), 1 medlem lige år /1 medlem ulige år)

• Formand for tennisudvalget (ulige år), 2 medlemmer lige år / 2 medlemmer ulige år

12. Eventuelt. VEDTÆGTER For IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921
§ 9

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. Dog §§ 15 og 17. Alle medlemmer har taleret vedrørende samtlige valg. Der afholdes skriftlig afstemning, når mindst 1 medlem ønsker det, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt, Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat.

Stk. 3

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal

§ 10

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2

Om indkaldelsesmåde og dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11

Stk. 1

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Stk. 2

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, repræsentant for håndboldungdomsudvalg, og yderligere 3 medlemmer, og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3

Hvis en suppleant til bestyrelsen overtager pladsen for et bestyrelsesmedlem, er suppleanten, som nu er bestyrelsesmedlem, dog på valg ved den førstkommende generalforsamling.

Stk. 4

Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges skiftevis hvert andet år, og revisorsuppleanten vælges hvert år.

Stk. 5

Formand, kasserer og repræsentant for håndboldungdomsudvalg vælges ved en særlig afstemning. VEDTÆGTER For IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921
§ 12

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

Stk. 2

Udvalgene konstituerer sig snarest med kasserer og sekretær. Udvalgene varetager selv det daglige arbejde og arbejder under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 3

Der afholdes 2 årlige møder mellem bestyrelsen og hvert af de 3 udvalg (ungdomsudvalg, tennisudvalg og badmintonudvalg). Det ene møde med hvert af udvalgene skal holdes i 1. kvartal, dog inden den ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Foreningens post- og telegramadresse er formandens. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen at formand m/k, næstformanden og kassereren i forening.

Stk. 5

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 6

Et bestyrelses- eller udvalgsmedlem, som uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende møder, betragtes som udtrådt. Hvis et medlem af bestyrelse eller udvalg – af en eller anden grund – hindres i at udføre sit hverv, kan bestyrelsen eller udvalget supplere sig indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 7

Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang pr. kvartal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. VEDTÆGTER For IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921
§ 14

Stk. 1

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15

Stk. 1

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16

Stk. 1

Foreningen har følgende hæderstegn:

Sølvemblem: (Emblem med sølvkrone) indstiftet i 1946: Kan af bestyrelsen tildeles medlemmer for god idrætslig indsats for foreningen.

Guldemblem: (Emblem med guldkrone) indstiftet i 1932: Kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, som gennem en årrække har ydet en god indsats for foreningen uden for det sportslige område.

Æresmedlem: Til æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævnes sådanne personer, som har gjort sig særlig fortjent inden for Idrætsforeningen Stjernen. Æresmedlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen.

Nyt hæderstegn (Et diplom)indstiftet i 2009:Kan af bestyrelsen tildeles et medlem eller en person om året, der har udøvet et stort frivilligt arbejde over en længere periode på flere år for Idrætsforeningen Stjernen.

Medlemmerne kan indstille medlemmet/personen senest 1. februar.

§ 17

Stk. 1

Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at VEDTÆGTER For IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås

et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen anvendes til idrætslige formål.

Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen

Stk. 3

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2010.

Dirigent:

____________________ Ulla Pedersen

Bestyrelsen:

____________________ Formand Anne-Grethe Sørensen

____________________ Kasserer Hanne Andersen

____________________ Charlotte Mølgaard

____________________ Christine Vorre

____________________ Jannik Petersen

____________________ Lene Jørgensen

____________________ Sarah Thomsen

____________________ Lene Larsen